Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

BARANYA MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

 

Ügyiratszám:   BAB/121229-21/2016.

 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról

 

I. Az általános iskolai beiratkozás ideje

 

Az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2016. április 14-etol 2016. augusztus 31-éig tartó időszak, a tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja;

2016. április 14-én (csütörtökön)        8.00-18.00 óra között

2016. április  15-én (pénteken)              8.00-16.00 óra között.

 

A szülő (gondviseI6) az adott évben tankötetes korba lepő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamra. Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépeshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 

II. Tanköteles kor

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt követő évben) tankötelessé válik, a 2016/2017-es tanévben a 2010. augusztus 31-en, vagy az előtt született gyermekek válik tankötelessé.

 

III.      Az iskolai  felvételről szóló döntés

 

Az általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételi körzetekről az általános iskolákban, illetve a www.oktatas.hu oldalon található részletes információ.

 

A tanuló felvételéről (átvételről) az iskola igazgatója - harminc napon belül - tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A döntésről - a döntést megalapozó indokolással - az iskola igazgatója köteles írásban értesíteni a szülőt (gondviselőt).   Az értesítésnek tartalmaznia kell a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

 

IV. a felvételi, átvételi döntéssel szembeni jogorvoslat

 

Az iskola felvételi, átvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat.

 

A jogorvoslati eljárásban az intézmény fenntartójának vezetője, az állami fenntartású iskolák esetében az illetékes tankerület igazgatója jár el és harminc napon belül másodfokú döntést hoz.   A jogorvoslati eljárásban hozott döntés a közléssel válik jogerőssé.

 

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Pécs, 2015. február 26.

                                                                                   Dr Horváth Zoltán

                                                                                  kormánymegbízott

 

Baranya  Megyei  Kormányhivatal   7623  Pécs, József  A. u. 10.  7602  Pécs, Pf. 405.

 +36-72  507-000,   +36·72  507-012     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Zsolnay Program 2016-2018

A Zsolnay negyedet működtető Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. a kormányzati, megyei és városi összefogásában létrejövő 2015. január 29-én ismertetett, Zsolnay Program néven elinduló új kezdeményezése kapcsán kívánja szélesre tárni a Zsolnay negyed kapuit, azaz valamennyi Baranya megyei település 30-35 fős csoportjával költségmentesen megismertetni a negyed által nyújtott kulturális- művelődési- ismeretterjesztő értékeit, előadásait, kikapcsolódási lehetőségeit az elkövetkezendő 3 évben. A kezdeményezés keretén belül különböző tematikájú programcsomagok várják a csoportokat a programokon résztvevők korcsoportjának megfelelően, eszerint: a diákokból, családokból és a felnőttekből- nyugdíjasokból álló csoportok más-más, előre összeállított csomagból választhatnak a regisztráció során, így megtekinthető a Gyugyi-gyűjtemény, a Rózsaszín kiállítás, a planetárium és az interaktív játszóház mellett az a páratlanul értékes örökség, amelyet a Zsolnay-család épített fel évtizedek alatt. A pénteken megtartott sajtótájékoztatón Farkas Róbert, Kökény Község polgármestere is jelen volt, aki szintén nagy hangsúlyt fektet a kultúra, a műveltség fontosságára, ennek érdekében elsőként állapodott meg Vincze Balázzsal a pécsi Zsolnay Örökségkezelő ügyvezetőjével, hogy egy írásos megállapodás keretén belül Kökény település csatlakozik a programhoz.

Zártkerti művelés alól kivont területek

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) . – 2015. május 2-án hatályba lépett – 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését.
A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lép hatályba.
 
Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat. Ezen rendelkezések pontosan meghatározzák azokat az eseteket, amikor a zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése, vagyis az ingatlan adatainak megváltoztatása lehetséges. A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.
 
A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból, valamint a Földművelésügyi Minisztérium honlapjáról is.
A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Új, mezőgazdasági őstermelői igazolványokról szóló rendelet lépett hatályba 2016. január 1-jén

436/2015. (XII. 28.) Kormányrendelet 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványokra vonatkozó új jogszabály megteremti az elektronikus eljárás, és a jelenlegi papír alapú igazolványok helyett a kártya alapú igazolvány bevezetésének feltételeit. A rendelet előteremti az őstermelők hosszú távú adminisztrációs terheinek csökkentését, valamint az ellenőrzési jogkörök kibővítésén keresztül gazdaságfehérítő célokat is szolgál.

Az igazolvány kiállítása és érvényesítése továbbra is díjmentes lesz.

 

Az eddigi papír alapú, kézzel kitöltendő kérelmet az őstermelők által közölt adatok alapján automatikusan létrehozott nyomtatvány váltja fel. A NAK a szükséges feltételek megléte esetén ideiglenes igazolványt állít ki, amely kezdetben 2016. július 31-ig, azt követően a kiállításától számított hatvan napig igazolja az őstermelői jogviszonyt. Ezen időszak alatt készül el a három helyett immár öt évig hatályos kártya alapú igazolvány, amelyet postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. A papír alapú igazolványok 2016. december 31-én hatályukat vesztik.

 

Új őstermelői igazolvány kiváltása főszabály szerint személyesen történhet.

Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a "Saját őstermelői tevékenységből származó termék" felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.