Kökény Község képviselő–testület tagjai számának meghatározása

Szám:             258-3/2019                                                                Tárgy: Kökény Község képviselő –

                                                                                              testület tagjai számának meghatározása

3/2019 (II.6.) sz.

HVI vezetői határozat

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban.: Ve.) 306. §. (2) bekezdése alapján

Kökény község képviselő – testületének megválasztandó tagjainak számát a 2019. évi helyi önkormányzati választáson 4 főben állapítom meg.

A polgármesternek megválasztott jelölt a törvény erejénél fogva tagja a képviselő – testületnek.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs.

Határozatom ellen a Ve. 208. §.-ában foglaltak alapján a Kökényi Helyi Választási Bizottsághoz Címzett kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Irodánál.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított harmadik napon megérkezzen a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz.

 A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

 Indokolás

 A Ve. 306. §. (2) bekezdése alapján a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.§.- a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Ugyanezen törvény 4. §.- a szerint A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

  1. a)100 lakosig 2 fő,
  2. b)1000 lakosig 4 fő,
  3. c)5000 lakosig 6 fő,
  4. d)10 000 lakosig 8 fő.

 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Hivatal által közölt adatok szerint Kökény község lakosságszáma 2019. január 1-én 684 fő volt.

 Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak alapján állapítottam meg a képviselő – testület megválasztandó tagjainak a számát.

 A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208.§-a biztosítja, a benyújtásra vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §. és 212. §-a tartalmazza.

 A kifogás benyújtásának lehetőségéről való tájékoztatást a Ve. 46. §. c.) pontja cb.) alpontja alapján adtam tájékoztatást.

 Jelen határozat a Ve. 208-210. §.-ában, 306. §-ában, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3.-4. §-ában foglaltakon alapszik.

 

Keszü, 2019. február 6.

 

 Lukácsiné dr. Major Zsuzsanna

    Helyi Választási Iroda Vezető